Projekty elektrowni

Kup projekt elektrowni fotowoltaicznej
wraz z niezbędnymi pozwoleniami.

Przygotowujemy projekty przechodząc całą procedurę od wyszukania i wydzierżawienia odpowiedniej nieruchomości gruntowej (zwykle na okres 25-29 lat), poprzez uzyskanie decyzji środowiskowej, warunki zabudowy i warunki przyłączenia, aż po przygotowanie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt elektrowni wraz z niezbędną dokumentacją administracyjną stanowi kompletną podstawę do budowy takiego obiektu.Do dyspozycji mamy około 200 lokalizacji w całej Polsce. Wyboru miejsca dokonujemy z klientami na podstawie m.in. informacji o preferowanej mocy elektrowni, od której zależy wielkość działki pod inwestycję. Nasz doświadczony zespół specjalistów i projektantów kompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy elektrowni i klient otrzymuje pakiet dokumentów wraz z prawem do korzystania z gruntu. Pomagamy klientom także w kwestiach formalno-prawnych związanych np. z powołaniem spółki zarządzającej elektrownią.

Oferta inwestorska

Sieć magazynów energii.

Istotą takiej sieci jest wsparcie systemu magazynowania energii elektrycznej, który pomoże efektywnie gospodarować energią elektryczną, zapobiegać jej chwilowym wahaniom i zapewnić lepszą jej dostępność. Już dziś wiele węzłów energetycznych wykazuje braki mocy, a jednocześnie rośnie liczba punktów odbioru mocy elektrycznej, związana także z dynamicznym rozwojem branży OZE. Powstaje więc potrzeba budowy systemu buforów zwiększających i stabilizujących możliwości sieci energetycznych.Nasza Spółka jest w trakcie budowy sieci takich magazynów energii, co wpisuje się w trend rozwoju i transformacji sieci energetycznych w Polsce.

Zainwestuj w przyszłość

Zapraszamy Inwestorów do lokowania środków w działalność Spółki. Zgodnie ze strategią realizujemy projekty w oparciu o kapitał własny i kapitał pozyskany od Inwestorów prywatnych. Nie korzystamy z kredytów. Dziś nie ma jednoznacznej recepty na stabilną, pewną i długoletnią inwestycję. Wysokie zyski zawsze były obarczone równie wysokim ryzykiem, a jego istnienie w długim okresie czasu często jest nie do zaakceptowania. Z drugiej strony pieniądze powinny pracować, a decyzja o tym, czy zainwestować je w obrót nieruchomościami, lokaty bankowe, papiery wartościowe, startupy, czy też w działające już firmy – to kombinacja indywidualnych preferencji i pojawiających się szans. Oferta lokowania środków w branżę energii ze źródeł odnawialnych, tj. w elektrownie fotowoltaiczne i magazyny energii, jest w tym kontekście atrakcyjną alternatywą. Intensywny rozwój rynku energii odnawialnej, powoduje większe zainteresowanie budową obiektów produkcji energii z OZE, a co za tym idzie – grunty, na których można posadowić takie instalacje, stają się w ostatnim czasie elementem ograniczającym realizację projektów. Od kilku lat zmniejsza się ilość gruntów, które są odpowiednie pod budowę elektrowni słonecznych, w szczególności tych o dużych mocach, dla których potrzebna jest duża powierzchnia, nawet powyżej 100 hektarów. Wśród czynników, które należy brać pod uwagę są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które determinują możliwość powstawania elektrowni słonecznych w poszczególnych gminach. Kolejnym determinantem są ograniczenia operatorów energetycznych w zakresie przyłączenia elektrowni do sieci, co związane jest z możliwościami technicznymi odbioru wyprodukowanej energii. Zatem wzrost zainteresowania rynkiem energii odnawialnej inwestorów korporacyjnych i indywidualnych oraz malejąca podaż obiektów produkujących taką energię, powoduje wzrost wartości tych inwestycji, a tym samym stają się one doskonałą lokatą kapitału. Wielu inwestorów po osiągnięciu zysków z pierwszych inwestycji, ponownie lokuje środki w kolejne projekty realizowane przez naszą Spółkę. Dołącz do tego grona i generuj zyski.

Elektrownie pod klucz

Twoja własna elektrownia fotowoltaiczna.
Kup wybudowany, kompletny, przygotowany do produkcji i sprzedaży energii obiekt.

Klientom zainteresowanym inwestycją w gotową elektrownię fotowoltaiczną oferujemy produkt końcowy w postaci obiektu produkującego energię oraz przeprowadzamy przez proces podpisania umów na sprzedaż tej energii. Organizujemy także inwestycję pod względem formalno-prawnym, w tym w zakresie powołania spółek celowych do zarządzania elektrownią.
Dzięki temu rozwiązaniu klient nie musi angażować się w proces doboru podwykonawców i nadzór nad realizacją inwestycji, minimalizując ryzyka związane z działalnością w okresie powstawania elektrowni. Inwestor otrzymuje kompletny obiekt wybudowany tak, aby spełniał określone parametry produkcyjne. W ramach tej opcji oferujemy także utrzymanie obiektu w trybie pracy ciągłej przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania elektrowni.

Dzierżawa gruntów

Czas, by ziemia jeszcze lepiej zaczęła pracować dla Ciebie.
Na czysto, bez kosztów, niezależnie od klimatu i koniunktury w rolnictwie.

Chętnie wydzierżawimy ziemię. Wycena zależy od kilku czynników:

  • grunt klasy RIV lub niższej
  • teren nieobjęty obowiązującym planem miejscowym (dopuszczalne objęcie planem pod inwestycje PV lub OZE)
  • odległość od napowietrznej linii energetycznej do 500 m (dodatkowym atutem jest obecność sieci na granicy lub na terenie działki)
  • lokalizacja poza terenami parków narodowych i obszarów Natura 2000
  • powierzchnia działki nie mniejsza niż 1,2 ha i nie większa niż 250 ha
  • dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez działkę drogową)

Podatek od nieruchomości płacimy za Ciebie.