PL EN

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych, jest Foton Novelty Group spółka akcyjna KRS 0000837740 NIP 8522663235 REGON 385926383 ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin tel. : +48 91 404 04 04 adres e-mail: office@fotonsa.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn.:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną ;
  • Realizacja wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy;
  • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową;

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn.:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny ;
  • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn.:

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa klientom ADO i innym osobom;
  • Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do ADO.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych grupy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 6. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.
 7. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 8. Państwa Dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.